Adatkezelési tájékoztató

Profit Online –?Adatkezelési tájékoztató

??

R?viden?

Személyes adatokat csak a t?rvényeknek megfelel?en gy?jtünk és kezelünk.??

Az adatokat a lehet? legbiztonságosabban tároljuk.??

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.??

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok t?rlését is bármikor kérheti az elérhet?ségeinken.

?

?Bevezetés

A Profit Online – Szinte Lóránd, tel.:+ 36 30 357 2045?(a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezel?) alá veti magát a k?vetkez? tájékoztatónak.

Az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése el?tt k?z?lni kell, hogy az adatkezelés?hozzájáruláson alapul?vagy k?telez?.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése el?tt egyértelm?en és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényr?l, így kül?n?sen az adatkezelés?céljáról és jogalapjáról, az?adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyér?l,?az adatkezelés?id?tartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhet? akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan k?ltséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezel?re vonatkozó jogi k?telezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezel? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez f?z?d? jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehet?ségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan k?ltséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megt?rténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. a)?az adatgy?jtés ténye,
 2. b)?az érintettek k?re,
 3. c)?az adatgy?jtés célja,
 4. d)?az adatkezelés id?tartama,
 5. e)?az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye,
 6. f)?az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehet?ségeinek ismertetése, valamint
 7. g)?ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.helpfulbabytips.com és a fenti tartalmi el?íráson alapul. A tájékoztató elérhet? az alábbi oldalról:?http://www.helpfulbabytips.com/adatkezelesi-tajekoztato/

A tájékoztató módosításai a fenti címen t?rtén? k?zzététellel lépnek hatályba.

értelmez? fogalmak (3.§)?

 1. érintett/Felhasználó:?bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – k?zvetlenül vagy k?zvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat:?az érintettel kapcsolatba hozható adat – kül?n?sen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy t?bb fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz? ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó k?vetkeztetés;
 3. adatkezel?:?az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely ?nállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszk?zt) vonatkozó d?ntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés:?az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely m?velet vagy a m?veletek ?sszessége, így kül?n?sen gy?jtése, felvétele, r?gzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, ?sszehangolása vagy ?sszekapcsolása, zárolása, t?rlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemz?k (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) r?gzítése;
 5. adatfeldolgozás:?az adatkezelési m?veletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a m?veletek végrehajtásához alkalmazott módszert?l és eszk?zt?l, valamint az alkalmazás helyét?l, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó:?az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely az adatkezel?vel k?t?tt szerz?dése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján t?rtén? szerz?désk?tést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így kül?n?sen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, t?rlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Adatfeldolgozók

Tárhely-szolgáltató

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhet?sége:
Cégnév:MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím:6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely cím:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefon:06 76 575 023
Fax:76 / 575-024
Adószám:13922546-2-03

 

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok k?re: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat
 2. Az érintettek k?re: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhet?vé tétele, megfelel? m?k?dtetése.
 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok t?rlésének határideje: A regisztráció t?rlésével azonnal.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. t?rvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Sütik (Cookie-k)

 1. Az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény 2 § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése k?rében a k?vetkez?ket:
 1. a) az adatgy?jtés ténye,
 2. b) az érintettek k?re,
 3. c) az adatgy?jtés célja,
 4. d) az adatkezelés id?tartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 1. Webáruházakra jellemz? cookie-k az úgynevezett ?jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, ?bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és ?biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges el?zetes hozzájárulást kérni az érintettekt?l.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok k?re: Egyedi azonosítószám, dátumok, id?pontok
 1. Az érintettek k?re: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a ?bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon k?vetése.
 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok t?rlésének határideje: Az adatkezelés id?tartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezel?.
 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehet?ségük van a cookie-kat t?r?lni a b?ngész?k Eszk?z?k/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett?l hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírk?zl? hálózaton keresztül t?rtén? k?zléstovábbítás vagy arra az el?fizet? vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziók?vetés használata

 

 1. A ?Google AdWords” nev? online reklámprogramot használja az adatkezel?, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziók?vet? szolgáltatását. A Google konverziók?vetés a Google Inc. elemz? szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ?Google“).

 

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziók?vetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait b?ngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezel? is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon k?vetni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziók?vet? cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziók?vetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziók?vet? címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziók?vetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy b?ngész?jében letiltja a cookie-k telepítésének lehet?ségét. Ezután ?n nem fog szerepelni a konverziók?vetési statisztikákban.

 

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhet? el:?google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (?Google”) webelemz? szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett ?cookie-kat”, sz?vegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így el?segítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségr?l szóló megállapodásban részes más államokban el?z?leg megr?vidíti.

 

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lév? szerverére t?rtén? továbbítására és ottani ler?vidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltet?jének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltet?jének a honlap aktivitásával ?sszefügg? jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó b?ngész?je által továbbított IP-címet nem vezeti ?ssze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a b?ngész?jének megfelel? beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben el?fordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes k?r?en használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gy?jtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha let?lti és telepíti a k?vetkez? linken elérhet? b?ngész? plugint.?https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. t?rvény 6. §-a értelmében Felhasználó el?zetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhet?ségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

 

 1. Továbbá ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem el?tt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 1. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldésér?l. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát t?rli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lév? linkre kattintva.

 

 1. Az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése k?rében a k?vetkez?ket:

 

 1. a) az adatgy?jtés ténye,
 2. b) az érintettek k?re,
 3. c) az adatgy?jtés célja,
 4. d) az adatkezelés id?tartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Név, e-mail cím.Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehet?vé tétele.
A feliratkozás id?pontjaTechnikai m?velet végrehajtása.
A feliratkozás kori IP címTechnikai m?velet végrehajtása.

 

 1. Az érintettek k?re: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekr?l, akciókról, új funkciókról stb.

 

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok t?rlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye: A személyes adatokat az adatkezel? munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban…

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélr?l.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett ?nkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. t?rvény 6. § (5) bekezdése:

?

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám k?zzétev?je – a hozzájárulásban meghatározott k?rben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tev? személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban r?gzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelel?en, annak visszavonásáig kezelhet?, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy el?zetes hozzájárulásával adható át.?

?

Panaszkezelés

?

 1. Az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a panaszkezelés, mint adatkezelés k?rében a k?vetkez?ket:

 

 1. a)?az adatgy?jtés ténye,
 2. b)?az érintettek k?re,
 3. c)?az adatgy?jtés célja,
 4. d)?az adatkezelés id?tartama,
 5. e)?az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye,
 6. f)?az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok k?re és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerül? min?ségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

 1. Az érintettek k?re: A webshop weboldalon vásárló és min?ségi kifogással él?, panaszt tev? valamennyi érintett.

 

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok t?rlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyz?k?nyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. t?rvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell meg?rizni.

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye: A személyes adatokat az adatkezel? munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok t?rlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton címen,
 • e-mail útján e-mail címen,
 • telefonon számon.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. t?rvény 17/A. § (7) bekezdése.

?

K?z?sségi oldalak

 

 1. Az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. t?rvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a k?z?sségi oldalak adatkezelése k?rében a k?vetkez?ket:

 

 1. a) az adatgy?jtés ténye,
 2. b) az érintettek k?re,
 3. c) az adatgy?jtés célja,
 4. d) az adatkezelés id?tartama,
 5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye,
 6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

 1. Az adatgy?jtés ténye, a kezelt adatok k?re: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. k?z?sségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 1. Az érintettek k?re: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. k?z?sségi oldalakon, és ?lájkolta” a weboldalt.

 

 1. Az adatgy?jtés célja: A k?z?sségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve ?lájkolása”, népszer?sítése.

 

 1. Az adatkezelés id?tartama, az adatok t?rlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezel?k személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezelésér?l, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott k?z?sségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a k?z?sségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés id?tartamára, módjára, illetve az adatok t?rlési és módosítási lehet?ségeire az adott k?z?sségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett ?nkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a k?z?sségi oldalakon.

 

ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezel? szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, k?z?sségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezel?vel.
 1. Adatkezel? a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdekl?d? nevével és e-mail címével, valamint más, ?nként megadott személyes adatával együtt, az adatk?zlést?l számított legfeljebb 2 év elteltével t?rli.
 1. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekr?l az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 1. Kivételes hatósági megkeresésre, illet?leg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató k?teles tájékoztatás adására, adatok k?zlésére, átadására, illet?leg iratok rendelkezésre bocsátására.
 1. A Szolgáltató ezen esetekben a megkeres? részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok k?rét megjel?lte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatbiztonság (7.§)

 1. Az adatkezel? úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési m?veleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

 1. Az adatkezel? gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 1. Az adatokat megfelel? intézkedésekkel védi az adatkezel? kül?n?sen

 

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a t?rlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Az adatkezel? megfelel? technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok k?zvetlenül ne legyenek ?sszekapcsolhatók és az érintetthez rendelhet?k.

 

 1. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezel? gondoskodik:

 

 • a megfelel? informatikai, m?szaki k?rnyezet kialakításáról, üzemeltetésér?l,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztev? munkatársai ellen?rz?tt kiválasztásáról, felügyeletér?l,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

 

 1. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható,

legyen.

 

 1. Adatkezel? és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd t?bbek k?z?tt

 

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

 

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezelésér?l, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a k?telez? adatkezelés kivételével – t?rlését vagy zárolását.

 

 1. Az érintett kérelmére az adatkezel? tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l és az adatkezeléssel ?sszefügg? tevékenységér?l, az adatvédelmi incidens k?rülményeir?l, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekr?l, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér?l.

 

 1. Az adatkezel? – ha bels? adatvédelmi felel?ssel rendelkezik, a bels? adatvédelmi felel?s útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellen?rzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok k?rét, az adatvédelmi incidenssel érintettek k?rét és számát, az adatvédelmi incidens id?pontját, k?rülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést el?író jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. Az adatkezel? az adattovábbítás jogszer?ségének ellen?rzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának id?pontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok k?rének meghatározását, valamint az adatkezelést el?író jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 1. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevér?l, címér?l és az adatkezeléssel ?sszefügg? tevékenységér?l, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér?l. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legr?videbb id? alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, k?zérthet? formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

 1. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelel? személyes adat az adatkezel? rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

 

 1. T?rlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhet?, hogy a t?rlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhet?, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat t?rlését kizárta.

 

 1. Szolgáltató t?rli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszer?en nem orvosolható – feltéve, hogy a t?rlést t?rvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megsz?nt, vagy az adatok tárolásának t?rvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 1. Az adatkezel? megjel?li az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelm?en.

 

 1. A helyesbítésr?l, a zárolásról, a megjel?lésr?l és a t?rlésr?l az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mell?zhet?, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 1. Ha az adatkezel? az érintett helyesbítés, zárolás vagy t?rlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét k?vet? 25 napon belül írásban k?zli a helyesbítés, zárolás vagy t?rlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, t?rlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezel? tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehet?ségér?l.

 

Jogorvoslat

 

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi k?telezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvev? vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést t?rvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása k?zvetlen üzletszerzés, k?zvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára t?rténik;
 4. t?rvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 1. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legr?videbb id?n belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében d?ntést hoz, és d?ntésér?l a kérelmez?t írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekr?l értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik k?telesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott d?ntésével nem ért egyet, az ellen – annak k?zlését?l számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

 1. Az adatkezel? esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail:?ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

 

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezel? k?teles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszer?ségét az adatátvev? k?teles bizonyítani.

 

 1. A per elbírálása a t?rvényszék hatásk?rébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti t?rvényszék el?tt is megindítható.

 

 1. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

 1. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezel?t a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, t?rlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott d?ntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvev? által kért adat kiadására k?telezi.

 

 1. Ha a bíróság az adatátvev? kérelmét elutasítja, az adatkezel? k?teles az érintett személyes adatát az ítélet k?zlését?l számított 3 napon belül t?r?lni. Az adatkezel? k?teles az adatokat akkor is t?r?lni, ha az adatátvev? a meghatározott határid?n belül nem fordul bírósághoz.

 

 1. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezel? azonosító adatainak k?zzétételével t?rtén? – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megk?vetelik.

 

Kártérítés és sérelemdíj

 

 1. Ha az adatkezel? az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság k?vetelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezel?t?l sérelemdíjat k?vetelhet.

 

 1. Az érintettel szemben az adatkezel? felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezel? k?teles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezel? mentesül az okozott kárért való felel?sség és a sérelemdíj megfizetésének k?telezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés k?rén kívül es? elháríthatatlan ok idézte el?.

 

 1. Nem kell megtéríteni a kárt és nem k?vetelhet? a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • évi CXII. t?rvény – az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. t?rvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l (f?képp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. t?rvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. t?rvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól (kül?n?sen a 6.§-a)
 • évi XC. t?rvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. t?rvény az elektronikus hírk?zlésr?l (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az el?zetes tájékoztatás adatvédelmi k?vetelményeir?l
成长影院在线播放视频-成长视频在线观看免费