áSZF

www.helpfulbabytips.com
általános Szerz?dési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhet?), kizárólag elektronikus
formában kerül megk?tésre, nem min?sül írásbeli szerz?désnek, magyar nyelven íródik,
magatartási kódexre nem utal. A webshop m?k?désével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerül? kérdések esetén a megadott elérhet?ségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ászf hatálya Szolgáltató weblapján (www.helpfulbabytips.com) és aldomainjein t?rtén? jogviszonyokra
terjed ki. Jelen ászf folyamatosan elérhet? a k?vetkez? weboldalról: http://www.helpfulbabytips.com/aszf/ és let?lthet?,
továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkr?l: http://…./aszf.pdf

1. SZOLGáLTATó ADATAINAK FELSOROLáSA

2. ALAPVET? RENDELKEZéSEK:

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra
2.2. A szabályzat módosíthatósága.
2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az
azon megjelen? tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
weboldalon megjelen? tartalmak vagy azok bármely részletének let?ltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása
nélkül.

3. REGISZTRáCIó/VáSáRLáS

3.1. A regisztráció és az vásárlás feltételeinek leírása.

4. MEGVáSáROLHATó TERMéKEK, SZOLGáLTATáSOK K?RE

4.1. A termékek k?rének leírása, árazás, akciók, hibás ár esete.

5. RENDELéS MENETE

5.1. A rendelés menetének leírása.
5.1.1. Fizetési módok leírása.
5.1.2. Szállítási k?ltség leírása.
5.2. Adatbeviteli hibák javítása:
5.3. A rendelés visszaigazolása.

6. A MEGRENDELéSEK FELDOLGOZáSA éS TELJESíTéS

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási id?ben t?rténik. A megrendelés
feldolgozásaként megjel?lt id?pontokon kívül is van lehet?ség a megrendelés
leadására, amennyiben az a munkaid? lejárta után t?rténik, az azt k?vet? napon
kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton
visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

 

7. ELáLLáS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
fogyasztó és a vállalkozás k?z?tti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék
kézhez vételét?l számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerz?dést?l,
visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult
Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék
kézhezvételének vagy a szerz?dés megk?tésének napjától számított 14 nap lejártát
k?vet?en, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló
határid? e tájékoztatás k?zlését?l számított 14 nap.
7.2. Az elállási jog részletszabályai.

8. Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári T?rvényk?nyv szabályai szerint.
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek k?zül a Felhasználó által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan t?bbletk?ltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás k?ltségére Felhasználó is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja vagy – végs? esetben – a szerz?dést?l is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés k?ltségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott
okot.
8.3. Milyen határid?ben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó (ha fogyasztónak min?sül) k?teles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem kés?bb, mint a hiba felfedezését?l számított kett? hónapon
belül k?z?lni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerz?dés teljesítését?l
számított két éves (vállalkozás esetén 1 éves) elévülési határid?n túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a
Felhasználó fogyasztónak min?sül)?
A teljesítést?l számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba k?zlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja,
hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltet? vállalkozás nyújtotta.
A teljesítést?l számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó k?teles
bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés id?pontjában is
megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
8.8. Milyen esetben min?sül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
min?ségi k?vetelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szerepl? tulajdonságokkal.
8.9. Milyen határid?ben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven (vállalkozás esetén 1 éven) belül érvényesítheti. E
határid? elteltével e jogosultságát elveszti.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági k?telezettsége
alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági k?telezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége k?rében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal id?pontjában
nem volt felismerhet? vagy
– a termék hibája jogszabály vagy k?telez? hatósági el?írás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegend? egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás szabályainak leírása.

9. A SZAVATOSSáGI IGéNY ESETéN T?RTéN? ELJáRáS (FOGYASZTóNAK MIN?SüL? FELHASZNáLóK
ESETéN)
9.1. Fogyasztó és vállalkozás k?z?tti szerz?désben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseit?l a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

10. VEGYES RENDELKEZéSEK

10.1. Bíróság kik?tése, egyéb feltételek,

11. PANASZKEZELéS RENDJE (FOGYASZTóNAK MIN?SüL? FELHASZNáLóK ESETéN)

11.1. Panaszok kezelése, ODR link, békéltet? testületek.

12. SZERZ?I JOGOK

12.1. A webshop szerz?i jogi védelme.

13. ADATVéDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhet? a k?vetkez? oldalon: http://www.helpfulbabytips.com/adatkezelesi-tajekoztato/
Budapest, 2020. 01. 11.

成长影院在线播放视频-成长视频在线观看免费